Entertainment

2017 San Diego Night Market Entertainment Lineup: